Literatura a prameny o Vincenci Praskovi

Články v rubrice


Nahoru

Literatura

několik set prací v novinách, časopisech, odborných časopisech, sbornících, ročenkách institucí a spolků, dále diplomové, ročníkové a bakalářské práce obhájené zejména na univerzitách v Opavě (ÚHM FPF SU) a v Olomouci (KH FF UP)

Základní přehled literatury a faktů o životě Vincence Praska naleznete v těchto publikacích:

[Otáhal, A.] Prasek, Vincenc. In: Ottův slovník naučný, díl XX. Praha : Jan Otto, 1903 s. 540-541.

Bílý, František. V. Prasek. In: Almanach České akademie, roč. 24, Praha 1914, s. 119-132.

Dokoupil, Lumír. Vincenc Prasek 1843-1912. In: Historiografie Moravy a Slezska, sv. 2, Olomouc : Univerzita Palackého, 2006, s. 21-38.

Dokoupil, Lumír. Vztah Vincence Praska k brněnským historikům a Časopisu Matice moravské. In: Pocta Janu Janákovi, předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 633-643.

Ficek, Viktor. Biografický slovník širšího Ostravska, sešit 1. Opava : Slezský ústav ČSAV 1972, s. 93-103.

Ficek, Viktor. O Vincenci Praskovi. Životopisný náčrt, bibliografie jeho prací. Komunikát Slezského ústavu ČSAV, č. 19, Opava 1961. 62 s.

Hauer, Václav. Vincenc Prasek. Věstník Matice opavské, 1913 (21), s. 1-15.

Hýsek, Miroslav. Literární Morava v letech 1849-1885. Moravská Ostrava 1911, s. 198-204.

Knapíková, Jaromíra - Knapík, Jiří. „Splaťme dluh Vincenci Praskovi!“ (Tzv. Praskova akce Slezského studijního ústavu v Opavě 1949-1953). Slezský sborník, 2004 (102), s. 241-263.

Knapíková, Jaromíra. Vincenc Prasek (1789) 1856 - 1912 (1949). Opava : ZA, 2001, 157 s.

Kravar, Zdeněk. Dopisy Vincence Praska Augustinu Weltzlovi. Opava 2002, 95 s.

Svoboda, Jiří - Myška, Milan. Prasek, Vincenc. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 2. Ostrava-Opava 1994, s. 94-95.

Písková, Milada. Paměti Vincence Praska. Opava : Matice slezská, 2006, 173 s.

Pražák, František. Vincenc Prasek. Časopis Matice moravské, 1913 (37), s. 357-372.

Rypáček, František Jaroslav. Zakladatel a vydavatel „Selského archivu“ školní rada Vincenc Prasek †. Selský archiv, 1913 (8), č. 4, s. 157-163.


Nahoru

Prameny

Nahoru

Archivní fondy

Praskova pozůstalost v Zemském archivu v Opavě (dále ZAO)

Sbírka matrik v ZAO a v jeho pobočce v Olomouci

Fond Redakce a kuratorium Opavského týdeníku v ZAO

Osobní pozůstalosti slezských osobností v ZAO (J. Zacpal, V. Hauer, A. Gruda, J. Zukal, F. Sláma, P. Tesař, A. E. Vašek) a v jeho pobočce v Olomouci (F. Snopek, J. Vychodil)

Fond Zemské školní rady a Slezské zemské vlády v ZAO

Osobní fondy Praskových korespondentů v Památníku národního písemnictví v Praze (M. Hýsek, Č. Zíbrt, F. Pastrnek, A. Rezek)

Osobní fondy Praskových korespondentů v Moravském zemském archivu v Brně (F. Bartoš, V. Brandl, B. Bretholz, F. Kameníček, B. Navrátil, F. Vymazal, F. Hrubý)

Fondy Státního okresního archivu v Olomouci (J. Bartocha, Slovanské gymnázium v Olomouci I)

Osobní fondy v Národním archivu v Praze (F. Obrtel, Adámkové z Hlinska)

Fond Ústřední matice školské v Národním archivu v Praze (písemnosti českého gymnázia v Opavě)

Muzeum Komenského v Přerově, oddělení dějin školství, fond František Slaměník

Archiv Vlastivědného muzea v Olomouci, fondy V. Houdek, nakladatelství R. Promberger, I. Wurm, J. Havelka, Vlastenecký spolek musejní

Nahoru

periodické publikace

(kurzívou tituly Praskem založené, v závorce posmrtně vydané)

Abecední řazení podle názvu periodika

Athenaeum 9/1891-2

Besedy Selských listů 4/1912

Časopis Matice moravské 11/1879, 12/1880, 15/1891, 17/1893 - 20/1896, 22/1898, 24/1900 -29/1905

Časopis Moravského muzea zemského 11/1991, 12/1912

Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 14/1897

Český mentor 1/1874 - 6/1879

Český východ 33/1910, 34/1911

Hlas 58/1906, 60/1908

Hlasy z Hané 21/1902 – 26/1907

Hlasy z Pobečví 3/1900, 4/1901, 6/1903

Kalendář slezský 1/1897-4/1900, 6/1902-8/1904

Koleda 1/1876, 2/1877, 5/1880, 6/1881

Komenský 1/1873 – 10/1885, 12/1887, 26/1898-28/1900

Lidové noviny 5/1897, 9/1901, 13/1905

Literární listy 4/1883

Měšťanská škola 13/1911

Metoděj 5/1904

Moravská orlice 4/1866, 6/1868, 8/1870, 12/1874, 39/1901, 42/1904, 43/1905, 49/1911,(51/1913, 55/1917)

Moravský kraj 9/1907

Moravský národní kalendář 1/1879, 2/1880

Moravský sever 1/1900-1901 - 4/1904-1905

Moravský venkov 3/1911, (5/1913)

Museum, Časopis bohoslovců českoslovanských 43/1909

Národ a škola 1/1880-3/1883

Národopisný sborník českoslovanský 6/1900

Našinec 1/1869 – 3/1871, 4/1872-7/1875, 13/1881-14/1882, 15/1883, 34/1898, 35/1899, 39/1903-43/1907

Noviny těšínské 1/1894-1895 – 10/1903-1904, 14/1907-15/1908, 19/1912

Olmützer Zeitung 22/1896

Olomoucké noviny 2/1866 - 4/1868

Opavský besedník 1/1861, 3/1863 – 5/1865

Opavský týdeník 1/1870 – 36/1905, 38/1907, 40/1909 – 43/1912

Ostravan - příloha Opavského týdeníku 1880 - 1883

Ostravan 1/1902

Ostravice 1/1893

Ostravský deník 5/1905

Ostravský obzor 7/1899 - 8/1900

Osvěta 12/1882, 16/1886 - 17/1887

Pokrok 12/1880

Politik 18/1879, 45/1906

Pozor (nový) 9/1902, 16/1909

Pozor (starý) 8/1879

Pozorovatel 9/1912

Program c. k. Slovanského gymnázia v Olomouci 2/1870, 5/1874 - 6/1875, 8/1877, 32/1901, 34/1903

Program českého gymnázia v Opavě 1/1884 - 12/1895

Rozhledy 9/1900

Rozvoj 1/1900

Sborník historický 4/1886

Selské listy (deník) 16/1898, 18/1900 - 27/1909, (31/1913)

Selské listy (týdeník) 1/1905 – 5/1909, 7/1911

Selský archiv 1/1902 - 8/1909(1913)

Slovácké noviny 17/1900, 25/1908 - 27/1910, 29/1912

Světozor 5/1871, 14/1880 - 17/1883

Světozor (nový) 1/1905

Školský věstník 1/1904

Troppauer Zeitung 99/1884 - 102/1887, 105/1890 - 108/1893

Učitelské listy 5/1871 - 8/1874

Union 4(49)/1910

Vesna 1/1882

Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro slovesnost a umění 10/1901, 12/1903

Věstník matice opavské (1/1878), 2/1892 – 7/1897,11/1903, 12/1904, 15/1907, 19/1911, (21/1913, 22/1914, 24/1918, 36/1931-příloha)

Zájmy Slovače 1/1906

Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altherthum Schlesiens 39/1899